حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است

مردم همین ها هستند. آنها را اشتباه نگیرید. مردم را بشناسید و خالصانه و برای رضای خدا، برای مردم کار کنید...

آهنگ زکودکی خادم این تبار محترمم

ز کودکی خادم این تبار محترمم

در مورخه : چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1396 موضوع : فیلم و صدا

هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست،

مسیرم از حلب است قدس را هدف دارم ادامه مقاله
کاربری