مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صلاح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتلاء میبخشد.

استان سمنان

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

در مورخه : پنجشنبه، 15 آذر ماه، 1397 موضوع : عمومی,گوناگون

نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صلاح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتلاء میبخشد. ادامه مقاله
کاربری