مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان

نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به صلاح و سداد در زبان و عمل میکشاند و اعتلاء میبخشد.

پرخاش کودکان

نحوه برخورد با پرخاشگری کودکان

در مورخه : جمعه، 2 تير ماه، 1396 موضوع : علمی,آموزشی،تربیتی

در برابر عصبانیت کودک، پرخاشگری و رفتار نادرست نداشته باشید. ادامه مقاله
کاربری